0 ధ్రువీకరించబడిన కేసులు

చికిత్స కొనసాగుతున్న వారు

+76

కోలుకున్న వారు

+144

మరణాలు

+9

పూర్తైన పరీక్షలు

0