0 பாதிக்கப்பட்டவர்கள்

சிகிச்சை பெறுபவர்கள்

+76

குணப்படுத்தப்பட்டவர்கள்

+144

மரணங்கள்

+9

சோதனை

0