0 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲੇ

ਇਲਾਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

+76

ਬਰਾਮਦ

+144

ਮੌਤਾਂ

+9

ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

0