0 बाधित रुग्ण

उपचार सुरु असलेले  रुग्ण

+76

बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या

+144

मृतांची संख्या

+9

पूर्ण झालेल्या चाचण्यांची  संख्या

0