0 സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ

ചികിത്സ തുടരുന്നു

+76

സുഖപ്പെടുത്തി

+144

മരണങ്ങൾ

+9

പരിശോധന

0