0 ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ

+76

ಗುಣಮುಖರಾದರ ಸಂಖ್ಯೆ

+144

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ

+9

ರೋಗನಿರ್ಣೆಯ-ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೊಖ್ಯೆ

0