0 પુષ્ટિ થયેલ કેસ

સારવાર ચાલુ

+76

સ્વસ્થતા મેળવનાર

+144

મૃત્યુ

+9

પરીક્ષણો સંખ્યા

0